Goriška Brda, Karst and Istria Bike Holiday - Goriška Brda, Karst and Istria Bike Holiday - Ride around